Inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk

Zwolle - Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken.

Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle. In Zwolle is de bijeenkomst op dinsdag 9 april,  van 19.00 tot 21.00 uur wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2.


In 2017 is het waterschap een project gestart om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheids-normen. Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het voorstel uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing.

Alle woningen en objecten met beschermde status in het plangebied worden behouden. In de reactieperiode verzamelt het waterschap alle reacties op het voorstel. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelt in het najaar het definitieve Voorkeursalternatief vast. Na die vaststelling start de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt tot een definitief plan.

Het waterschap is benieuwd wat de bewoners van het voorstel vinden en nodigt iedereen daarom uit om te reageren. Het concept-VKA staat op de projectwebsite. Reageren kan via de website en/of tijdens de inloopbijeenkomsten.

Bewoners en belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer men wil. Elk half uur is er een presentatie over het project en het voorstel voor het concept-VKA. Iedereen is van harte welkom. Er is ruim de tijd voor gesprek en het stellen van vragen.


Meer informatie over het project en het concept-VKA staat op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Tijdens de inloopbijeenkomsten is het concept-VKA ook analoog te bekijken. Reageren kan via het reactieformulier op de website. Reacties die voor 7 mei binnenkomen worden meegeven aan het algemeen bestuur als context voor de besluitvorming.

Dit project IJselijk van Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Joop de Haan
Meer berichten